دانلود کتاب جدید ریاضیات سال دوم دبیرستان

 

کتاب جدید ریاضیات سال دوم دبیرستان در سایت دفتر تالیف قرار گرفته است . کتاب در هفت فصل

نگارش یافته است .

فصل اول الگو و دنباله ، فصل دوم تابع ، فصل سوم توابع خاص ، فصل چهارم توابع نمایی و لگاریتمی

فصل پنجم مثلثات، فصل ششم ماتریس و فصل هفتم شامل ترکیبیات است .

برای دانلود  کتاب  جدید ریاضیات سال دوم دبیرستان اینجا و اگر نشد اینجا کلیک کنید .

 

 

+ انتخاب مطلب شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ ۱۱:۱۲ قبل از ظهر توسط روش تدريس |